Документы

Документы
Документы
Документы


ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАР, ЖЕКЕ АДАМДАР ЖАНА ЖЕКЕ ИШКЕРЛЕР ҮЧҮН БАНКТЫК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРГӨ ТАРИФТЕР

1.

Эсеп ачуу жана тейлөө

1.1

Күндөлүк эсепти ачуу (жеке адамдар үчүн)

100 C

1.2

Күндөлүк эсепти ачуу (юридикалык жактар жана жеке ишкерлер

үчүн)

500 C

1.3

Кредит алууда/депозит салууда күндөлүк эсеп ачуу

акысыз

1.4

Күндөлүк эсепти жүргүзүү (юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн)

300 C (бир ай ичинде эсеп боюнча операциялар ишке ашырылган шартта)

1.5

Күндөлүк эсепти жүргүзүү (жеке адамдар үчүн)

акысыз

1.6

Минималдуу азайтылбаган калдык (юридикалык жактар үчүн)

500 C

1.7

Кардарлардын евро эсептериндеги калдыктарга терс чендер

Жетекчиликтин чечими боюнча

2.

Акча которуулар

2.1

Кыргыз сомунда чыгыш төлөмдөр

2.1.1

Клиринг (төлөм кабыл алуу убактысы саат 9:00дөн 11:00 чейин)

20 000 сом (аны кошо алганда) чейинки суммалар үчүн

5 C

20 000 сомдон 100 000 сомду кошо алгандагы суммалар үчүн

30 C

100 000 сомдон 500 000 сомду кошо алгандагы суммалар үчүн

50 C

500 000 сомдон 1 000 000 сомду кошо алгандагы суммалар үчүн

60 C

2.1.2

Гросс (төлөм кабыл алуу убактысы саат 9:00 дөн 15:00 чейин)

100 C

2.2

«OUR» шарты менен АКШ доллары жана евродо төлөнүүчү

чыгыш төлөмдөр (бардык чыгымдардын орду жөнөтүүчүнүн эсебинен жабылат)

2.2.1

АКШ доллары менен чыгуучу төлөмдөр «Ошол эле күнү» аткаруу мөөнөтү менен (төлөмдөрдү кабыл алуу убактысы саат 9.00дөн 14.30га чейин)

0,2%

минималдуу 50 АКШ доллары максималдуу 450 АКШ доллары

2.2.2

АКШ доллары менен чыгуучу төлөмдөр «Ошол эле күнү» аткаруу мөөнөтү менен («KICB» / «KICB BUSINESS» системасы аркылуу cаат 9:00 баштап 15:30 чейин)

0,2%

минималдуу 50 USD

максималдуу 400 USD

2.2.3

Евро менен чыгуучу төлөмдөр «Ошол эле күнү» аткаруу мөөнөтү менен (төлөмдү кабыл алуу убактысы саат 9.00 баштап 14.30 чейин/

«KICB» / «KICB BUSINESS» системасы аркылуу cаат 9:00 баштап 15:30 чейин)

0,2%

минималдуу 30 EUR

максималдуу 300 EUR

2.2.4

«Халык» Банк Казакстан» кардарларынын пайдасына «Халык» Банк- Корреспонденти аркылуу АКШ доллары менен чыгуучу төлөмдөр.

«Ошол эле күнү» аткаруу мөөнөтү менен (төлөмдү кабыл алуу убактысы саат 9.00 баштап 14.30 чейин/ «KICB» / «KICB BUSINESS» системасы аркылуу cаат 9:00 баштап 15:30 чейин)

0,2%

минималдуу 30 USD

максималдуу 300 USD

2.2.5

Үчүнчү банктардын пайдасына «Халык» Банк-Корреспонденти аркылуу АКШ доллары менен чыгуучу төлөмдөр. «Ошол эле күнү» аткаруу мөөнөтү менен (төлөмдү кабыл алуу убактысы саат 9.00

баштап 14.30 чейин/ «KICB» / «KICB BUSINESS» системасы аркылуу cаат 9:00 баштап 15:30 чейин)

0,2%

минималдуу 70 USD

максималдуу 300 USD2.3

«BEN» шартында АКШ долларындагы чыгыш төлөмдөр (бардык чыгашалардын орду алуучунун эсебинен жабылат)

2.3.1

«Ошол эле күнү» аткаруу мөөнөтү менен (төлөмдөрдү кабыл алуу

убактысы саат 9.00дөн 14.30га чейин/ «KICB»/ «KICB BUSINESS» системасы аркылуу cаат 9:00дөн 15:30гө чейин)

50 АКШ доллары

2.4

Казак тенгеси/орус рублиндеги чыгыш төлөмдөр

2.4.1

«Ошол эле күнү» аткаруу мөөнөтү менен (казак тенгесиндеги төлөмдөр саат 9.00дөн 12.00 чейин, орус рубли саат 9.00дөн 15.00гө чейин кабыл алынат)

RUB:      0,1%,     минималдуу    600     рубль,

максималдуу 12 000 рубль

KZT: 0,1%, минималдуу 4 000 тенге,

максималдуу 75 000 тенге

2.5

Башка валюталардагы чыгыш төлөмдөр

GBP: 0,2%, минималдуу 30 фунт стерлинг, максималдуу 300 фунт стерлинг

CHF: 0,2%, минималдуу 30 Швейцар франкы, максималдуу 300 Швейцар франкы

CNY: 0,2%, минималдуу 200 Кытай юаны,

максималдуу 2 000 Кытай юаны

TJS: 0,2%, минималдуу 10 Таджик сомониси, масималдуу 100 Таджик сомониси

TRY: 0,2%, минималдуу 800 Түрк лирасы, масималдуу 8000 Түрк лирасы

2.5.1

Банк ичиндеги төлөмдөр (анын ичинде KICB филиалдары ортосунда

которуулар)

акысыз

2.5.2

Кириш төлөмдөр

акысыз

3.

Төлөмдөр боюнча банк ичинде териштирүүлөр, төлөмдөрдү кайтарып жиберүү, өзгөртүүлөрдү киргизүү, төлөм тапшырмасын аткарууну жокко чыгаруу

3.1

Чет өлкө валютасында

3.1.1

АКШ долларында, казак тенгесинде, орус рублинде

50 АКШ доллары

транзакция ишке ашырылгандан кийинки 60 күн аралыгындагы

75 АКШ доллары

транзакция ишке ашырылгандан кийинки 180 күн аралыгындагы

100 АКШ доллары

3.1.2

Евро жана башка валюталарда

50 евро

транзакция ишке ашырылгандан кийинки 60 күн аралыгындагы

75 евро

транзакция ишке ашырылгандан кийинки 180 күн аралыгындагы

100 евро

3.1.3

Улуттук валютада

50 сом

4.

Кассалык тейлөө

4.1.

Нак акча каражаттарын чыгарып алуу

4.1.1

Эсептерден сом түрүндө нак акча каражаттарын чыгарып алуу

0,3% (минималдуу 100 сом жеке

ишкерлер жана юридикалык жактар үчүн гана )

4.1.2

Эсептерден АКШ долларында, евродо, орус рублинде жана казак тенгесинде нак акча каражаттарын чыгарып алуу

комиссиялык төлөм күндө белгиленип турат

4.1.3

Эсептерге накталай салынган акча каражаттарын ошол эле валютада

чыгарып алуу (жеке адамдар үчүн)

акысыз

4.1.4

Эсептерге акыркы алты ай ичинде накталай салынган каражаттарды чыгарып алуу (жеке ишкерлер жана юридикалык жактар үчүн)

акысыз

4.1.5

Өткөн акыркы 6 айда эсепке накталай салынган каражаттарды чыгарып алуу (юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн)

Банктын күндөлүк тарифтери боюнча

4.1.6

Банктын     ичиндеги     конверсиялык     операциянын     натыйжасында

накталай салынган каражаттарды чыгарып алуу

Банктын күндөлүк тарифтери боюнча

4.1.7

Чекене кредиттерди жана чакан жана орто ишкердикти кыргыз сом менен эсептешүү үчүн комиссия

4.1.1 пунктуна ылайык

4.1.8

Чекене кредиттер жана чакан жана орто ишканалар үчүн накталай төлөм АКШ долларында

4.1.2 пунктуна ылайык4.1.9

Экономиканы өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик / өкмөттүк жана социалдык     программалардын    алкагында    берилген     ипотекалык

кредиттерди жана насыяларды накталоо боюнча комиссия

0%

4.1.10

Чакан насыяларды алуу үчүн комиссия

0%

4.2

Эсепке нак акча каражаттарын салуу

4.2.1

Банк терминалы аркылуу төлөөнү кошо алганда, кредиттин ордун

жабуу жана улуттук жана/же чет өлкө валютасындагы депозитти толуктоо

акысыз

4.2.2

Эсеп ээси сала турган болсо, улуттук валютасында нак акча

каражатын салуу

акысыз

4.2.3

Үчүнчү жак тарабынан кардар эсеби ачылган жерден башка бөлүмдөрдө ачылган эсепке улуттук валютада жана/же чет өлкө валютасында нак акча каражаттарын салуу (жеке жактар, юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн)

суммадан 0.1%, минималдуу 20 сом

4.2.4

Акча которуу учурунда, ошондой эле банк ичинде которууда (жеке ишкерлер жана юридикалык жактар үчүн эсепте 6 айдан көбүрөөк убакыт акча каражаттарын сактоону эске албаганда) жана эсептөө эсебин толуктоодо чет өлкө валютасындагы нак акча каражаттары

салуу колдонулат.

комиссиялык төлөм күндө белгиленип турат

4.2.5

Банк терминалдары аркылуу эсептешүү эсебине чет өлкө валютасында нак акча каражаттарын салуу

0%

4.2.6

Чет өлкө валютасындагы (USD, EUR, RUB, KZT) эскилиги жеткен

жана жараксыз банкнотторду кабыл алуу

1%

4.2.7

Эсепке акча каражаттарын андан ары салуусуз, кардардын талабы боюнча купюраларды кайрадан эсептеп чыгуу жана текшерүү

0,1%, минималдуу 10 АКШ доллары

4.2.8

Улуттук валютадагы нак төлөмдөр үчүн комиссия (кредитти

төлөөдөн/депозитти толуктоодон тышкары), номиналы боюнча сорттолбогон акча каражаттары учурунда

суммадан 0.1%, минималдуу 20 сом

5.

Конверсиондук операциялар

5.1

чет өлкө валютасын сатып алуу/сатуу

Банктын операция ишке ашырылган күндөгү курсу боюнча.

Жеке акча алмаштыруу курстары Банктын чечими боюнча берилет

6.

Бланктарды, маалым каттарды жана документтерди берүү үчүн

6.1

Чек китепчесин тариздөө жана берүү

150 сом

6.2

Эсеп боюнча көчүрмөлөрдү жана банк документтерин берүү

6.2.1

Үзгүлтүксүз көчүрмөлөр, анын ичинде I-Bank системасы боюнча көчүрмөлөр жана эки тараптуу мөөрү менен , SWIFT системасы

аркылуу жөнөтүлгөн көчүрмөлөр

1-барак акысыз,

ар бир кийинки барак 10 С, максимум - 850 С

6.2.2

Банк документтерин (улуттук жана чет өлкө валютасында жөнөтүлгөн операциялар боюнча төлөм тапшырмаларын, архивдик документтердин ж.б.), ошондой эле кардардын талабы боюнча эсеп

ачууга/жабууга, уставдык капиталды төлөөгө ж.б. маалым каттарды даярдап берүү

документ үчүн 150 сом

6.3

Эсептеги акча каражаттары, эсеп балансы жана депозиттердин бардыгы тууралуу маалым каттар:

6.3.1

Банк жеке жактар, юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company камсыздандыруу ваучерин

акысыз сунуштайт**

документ үчүн 500 сом ***

6.3.2

«KICB»/ «KICB BUSINESS» системасы аркылуу жеке жактар, юридикалык жактар жана ЖИ үчүн

документ үчүн 500 сом ***

6.4

Кардар компаниясынын тышкы аудиторунун талабына жооп

150 сом+ курьердин кызматына белгиленген тарифке ылайык

документтерди жөнөтүү үчүн комиссиялык төлөм

6.5

Эсеп боюнча жүгүртүүлөр тууралуу маалым кат

500 сом

6.6

Жогоруда көрсөтүлгөн маалым каттардын, тастыктамалардын жана

башка документтердин көчүрмөсү (дубликаты) (орусча/англисче түзүлгөндөрдөн башка тилдеги)

ар бир документ үчүн негизги тастыктама наркынан 50%

7.

«KICB»/ «KICB BUSINESS» системасы7.1

Системага туташуу

7.1.1

Жеке жактар үчүн

акысыз

7.1.2

Жеке ишкерлер үчүн

акысыз

7.1.3

Юридикалык жактар үчүн

1000 сом

7.2

«KICB»/ «KICB BUSINESS» системасы боюнча күндөлүк эсепти жүргүзүү (мында 1.4-пунктта көрсөтүлгөн комиссия колдонулбайт)

7.2.1

Жеке жактар үчүн

акысыз

7.2.2

Жеке ишкерлер үчүн

300 сом (эсеп боюнча жылыштан көз

карандысыз бир ай ичинде)

7.2.3

Юридикалык жактар үчүн

300 сом (эсеп боюнча жылыштан көз

карандысыз бир ай ичинде)

7.3

eToken ачкычы (1 даана)

2000 сом

7.4

Паролду кайра берүү

50 сом

7.5

Логинди кайра берүү

акысыз

7.6

Системага кирүү мүмкүндүгүн блокировкалоо

акысыз

7.7

Системанын иштөөсүнө байланыштуу Кардардын күнөөсүнөн улам жаралган техникалык көйгөйлөрдү чечүү үчүн Банктын адисинин Кардарга баруусу. (Адистин баруусу кызмат көрсөтүүнү кошууга билдирме берилген филиалдын калктуу конушунун чегинде болот. Банктын техникалык кызматкеринин белгиленген аймактын чегинен тышкары баруусу үчүн чыгашалар тапшырыкчынын эсебинен

төлөнөт).

1000 сом

7.8

Жеткирүү үчүн (банк карты)

200 сом

8.

Сейфтик ячейкаларды ижарага берүү

8.1

Өлчөмү 20 х 230х 360 мм /60 х 230 х 500/60 х 240 х 350 түзгөн сейф

1 айга - 1 500 сом

3 айга - 3 000 сом

6 айга - 5 000 сом

12 айга - 8 000 сом

8.2

Өлчөмү 100 х 230 х 360 мм/130 х 230 х 500/130 х 240 х 350 түзгөн сейф

1 айга - 2 000 сом

3 айга - 4 000 сом

6 айга - 7 000 сом

12 айга - 10 000 сом

8.3

Өлчөмү 200 х 230 х 360 түзгөн сейф****

1 айга -3 000 сом

3 айга - 6 000 сом

6 айга - 10 000 сом

12 айга - 15 000 сом

8.4

Өлчөмү 210 х 230 х 500/230 х 230 х 350/300 х 230 х 360 мм түзгөн сейф

1 айга - 4 000 сом

3 айга - 8 000 сом

6 айга - 12 000 сом

12 айга - 20 000 сом

8.5

Өлчөмү 500 х 230 х 360 түзгөн сейф*****

1 айга - 6 000 сом

3 айга - 12 000 сом

6 айга - 18 000 сом

12 айга - 30 000 сом

8.6

Ижарачы ачкычты өз учурунда кайтарбай койгон жана/же ижара төлөмүн кечиктирген шартта колдонулуучу айыптык санкциялар

«Тиешелүү ячейка боюнча 1 ай үчүн тариф» х «айлардын толук жана жарым-

жартылай саны»

8.7

Ачкычты жоготуп койгон шартта колдонулуучу айыптык санкциялар

100 АКШ доллары

9

Кардардын баалуулуктар салынган баштыгын жооптуу сактоого алуу

макулдашуунун негизинде

10

Инкассация

макулдашуунун негизинде11

Сом валютасындагы баалуу кагаздардын биринчи/экинчи рыногунда

брокердик кызмат көрсөтүүлөрү

жеке жактар үчүн акысыз, юридикалык

жактар үчүн 1000 сом

12

Чакан, орто бизнес, чекене жана микрокредиттердин кредиттик операциялары боюнча комиссиялар

12.1

Алмаштыруу /Күрөөдөн бошотуу учурдагы кредит

боюнча(Кыймылсыз мулк)

2 000 С

12.2

Алмаштыруу / Күрөөдөн бошотуу учурдагы кредит боюнча

(Кыймылдуу мулк)

1 000 С

12.3

Алмаштыруу / Кепилдиктен бошотуу (Кардардын кайрылуусу менен)

500 С

12.4

Карызы жок/бар тууралуу маалымдама

200 С

12.5

Башка маалымдамалар (насыяга тиешелүү)

200 С

12.6

Төлөө күнүн жылдыруу / Төлөө графигин өзгөртүү

200 С

12.7

Документтерди кайрадан суроо (күрөөдөн чыгаруу үчүн кат)

200 С

Эскертүүлөр:

Ушул документте колдонулган бардык комиссиялык төлөмдөр келишим түзүлгөн учурда колдонулуп жаткан катары эсептелинет жана банк тарабынан бир тараптуу негизде кайрадан каралышы мүмкүн.

Банк сунушталган кызмат көрсөтүүлөр үчүн кошумча комиссиялык төлөм кармап калууга укуктуу (телекс, документтерди, сүрөттөрдүн көчүрмөсүн кайра жөнөткөндүгү, почта чыгымдары жана башкалар үчүн).

Банк кармап калган бардык комиссиялык төлөмдөрдөн 2% өлчөмүндө сатуудан салык төлөнөт жана кардар аны тарифтерде көрсөтүлгөн суммаларга кошумча төлөөгө тийиш. Бардык калган салыктар жана жыйымдар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык тарифте эске алынат.

Финансылык эмес кызмат көрсөтүүлөр үчүн Банк тарабынан кармалып калуучу бардык комиссиялык төлөмдөрдөн тарифтерде көрсөтүлгөн комиссиялык төлөм наркында камтылган 12% өлчөмүндө КНС алынат

* Банктык кызмат көрсөтүүлөр үчүн банк терминалдары аркылуу төлөнгөн комиссиялык төлөмдөрдөн сатуудан салык төлөнбөйт

** Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company тарабынан чыгарылган ваучер чет өлкөлөрдө медициналык чыгашаларды камсыздандарууга акысыз полис алуу мүмкүнчүлүгүн сунуштайт. Ушул ыңгайлуулук боюнча толук маалыматты банктын: www.kicb.net расмий сайтынан алууга болот.

*** Сумма бардык салыктарды, жыйымдарды жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка төлөмдөрдү эске алуу менен көрсөтүлгөн.

**** Бишкектеги Чыгыш филиалындагы, Чекене Тейлөө Борбору жана Бишкек Борбордук филиалындагы сейфтик ячейкалар үчүн гана колдонулат.

*****Бишкектеги Чыгыш филиалындагы сейфтик ячейкалар үчүн гана колдонулат.