Документы

Документы
Документы
Документы


Элкарт картасынын чыгаруу жана тейлөө боюнча тарифтер1

(бардык тарифтер кыргыз сомунда көрсөтүлгөн)

 

 

 

 

 

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Жеке адам/ Юридикалык жактар учун

Пенсионер картасы/

«Социалдык төлөөлөр»

картасы

 

Эмгек акы долбоору8

 

 

Элсом/Элкарт

1.

Стандарттык режимде карт чыгаруу жана карт эсебин ачуу (Бишкек шаары боюнча 7 жумуш күнү ичинде, региондор боюнча 10 жумуш күнү ичинде)

Акысыз

Акысыз

Акысыз

Чыгаруу токтотулган9

2.

Бир жыл тейлөө үчүн комиссиялык төлөм

Акысыз

Акысыз

Акысыз

Акысыз

3.

Эки жана андан кийинки жылдарда тейлөө үчүн комиссиялык төлөм

160

Акысыз

160

100

4.

Картты дароо чыгаруу жана карт эсебин ачуу (2 жумуш күнү ичинде)

400

200

400

Чыгаруу токтотулган

 

5.

Азайтылбаган калдык (Карт эсебине акча каражаты алгач түшкөн учурда азайтылбаган калдык суммасы карт эсебинде блокировкаланат (тосмо коюлат). Бул суммадан карттын колдонуу мөөнөтү бүткөндө же карт эсеби жабылганда пайдаланууга болот. Азайтылбаган калдык кошумяча картка карата да колдонулат)

 

350

 

0

 

0

 

50

6.

Мөөнөтү бүткөндө карттарды кайрадан чыгаруу

Акысыз

Акысыз

Акысыз

Чыгаруу

токтотулган

 

 

7.

Карттарды жоготуп алганда, уурдатып жибергенде же алар жараксыз абалда калган шартта:

 

 

 

-   стандарттык режимде

-   дароо чыгарылып берилгенде

 

 

240

400

Пенсионер картасына акысыз 2

80

180

 

 

240

400

Чыгаруу токтотулган

8.

Негизги/ кошумча карттарды өзгөчө дизайн менен чыгаруу (15 жумуш күнү ичинде даярдалат)

 

 

 

8.1.

Өзгөчө дизайндагы картты чыгаруу үчүн комиссиялык төлөм (Өзгөчө дизайндагы картты чыгарууга буйрутма берүүдө азайтылбаган калдык колдонулат жана эки же андан кийинки жылдары жылдык тейлөө үчүн стандарттык дизайндагы карттар сыяктуу эле, колдонуудагы тарифтерге ылайык комиссиялык төлөм кармалат. Бир жылдык тейлөө үчүн

комиссиялык төлөм колдонулбайт)

 

 

350

 

 

-

 

 

Келишимге ылайык

Чыгаруу токтотулган

8.2.

Мөөнөтү бүткөндө өзгөчө дизайндагы негизги/кошумча карттарды кайрадан чыгаруу

250

-

Келишимге ылайык

Чыгаруу токтотулган
 

8.3.

Өзгөчө дизайндагы негизги/кошумча карттарды жоготуп алганда, уурдатып жибергенде же жараксыз абалда калган шартта кайра чыгаруу

350

-

Келишимге ылайык

Чыгаруу токтотулган

9.

Каражаттарды «Элсом» электрондук капчыгына байланган карттан

«Элсом» капчыгы аркылуу которуу үчүн комиссия

0,15%

0,15%

0,15%

0,15%

10.

Картты өнүмдүн/карт түрүнүн максаттуу багытынан башка каражаттар менен толуктоо үчүн комиссиялык төлөм

Колдонулбайт

0,3%

0,3%

Колдонулбайт

11.

10 000 сомго барабар жана андан жогору калдыкка эсептелген пайыздар

Жылына 3%8

Жылына 3%3

Жылына 3%3

Жылына 3%3

 

KICB жана Достук түйүнүнө кирген банктардын банкоматтары жана бөлүмдөрүндө 4

 

12.

Банкоматтардан нак акча алуу (KICB банкоматтарында бир транзакция үчүн берилген нак акчанын максималдуу суммасы – 25000 сом)

Акысыз

Акысыз

Акысыз

Акысыз

12.1.

Кассалардан нак акча алуу

0,5%

Акысыз

Келишимге ылайык

0,2%

12.1.2.

Банктын кассаларынан АКШ доллары, евро, рубль жана Казак теңгеси

менен накталай акча алуу

Банк тарабынан күн сайын бекитилет

 

13.

Техникалык жана уруксат берилген овердрафттын эсебинен нак акча алуу

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

14.

Акча каражаттарын которуу (CARDEX) 5

Акысыз

Акысыз

Акысыз

Акысыз

15.

Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес төлөө

Акысыз

Акысыз

Акысыз

Акысыз

16.

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө (Достук түйүнүнө кирген банктардын банкоматтар аркылуу гана)

5

5

5

5

 

Карт эсебинин абалы боюнча маалымат

 

17.

Балансты сурап билүү

Акысыз

Акысыз

Акысыз

Акысыз

18.

Карт эсеби боюнча көчүрмө

Акысыз

Акысыз

Акысыз

Акысыз

19.

СМС – билдирүү (кызмат көрсөтүүнүн ар айлык наркы)

60

60

60

60

 

Башка банктардын жабуулар түйүнү аркылуу

 

20.

Банкоматтардан жана кассалардан нак акча алуу

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

21.

Техникалык жана уруксат берилген овердрафттын эсебинен нак акча алуу

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

22.

Акча каражаттарын которуу (эгерде банк CARDEX туташкан болсо)

15

15

15

15

23.

Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес төлөө

Акысыз

Акысыз

Акысыз

Акысыз

24.

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө (банкоматтардан) 6

5

5

5

5

 

Карталык эсептин абалы боюнча маалымат

 

25.

Балансты сурап билүү

5

5

5

5

26.

Карт эсеби боюнча көчүрмө

10

10

10

10

 

КРнын аймагынан тышкары жайгашкан «Мир» төлөм системасынын жабдуулар түйүнүндө

 

27.

Банкоматтардан жана кассалардан нак акча алуу

1,5%

1,5%

1,5%

Тейленбейт
 

28.

Техникалык жана уруксат берилген овердрафттын эсебинен нак акча алуу

1,5%

1,5%

1,5%

Тейленбейт

29.

Товарлар жана кызматтар үчүн нак эмес төлөө

Акысыз

Акысыз

Акысыз

Тейленбейт

30.

Эсепти «Мир» төлөм системасынын жабдуулар түйүнүндө нак акча каражаттары менен толуктоо

1,5%

1,5%

1,5%

Тейленбейт

 

Карталык эсептин абалы боюнча маалымат

 

31.

Балансты сурап билүү

10

10

10

Тейленбейт

 

Картка бөгөт коюу (блокировкалоо)

 

32.

Убактылуу бөгөт коюу

Акысыз

Акысыз

Акысыз

Акысыз

33.

Стоп баракчага киргизүү (стоп-баракчага киргизилген картка бөгөт коюу алынып салынбайт, ал кайра чыгарылууга тийиш)

Акысыз

Акысыз

Акысыз

Акысыз

34.

Картка бөгөт коюуну алып салуу

Акысыз

Акысыз

Акысыз

Акысыз

35.

Картты жокко чыгаруу (картты жабуу)

Акысыз

Акысыз

Акысыз

Акысыз

 

Башка комиссиялык төлөмдөр

 

 

 

 

 

36.

Башка банктардын жабууларында кармалып калган карттарын кайтарып берүү үчүн комиссиялык төлөм (банкоматта, нак акча берүү пункттарында же соода түүйүндөрүндө) (карт кезектеги инкассациялоо учурунда же 60

(алтымыш) күндөн ашпаган мөөнөттө кайтарылып берилет)

 

150

 

150

 

150

 

150

37.

Карттар KICBнин Бишкек шаарындагы жабдууларында кармалып калган шартта аны бир күн ичинде дароо KICBге кайтарып берүү

500

500

500

500

38.

Достук түйүнүнө туташкан банктардын жабдуулары аркылуу ишке ашырылган операцияларга карата финансылык кине коюуларды кароого алуу (стандартытк мөөнөт 30 (отуз) күн ичинде)

100

100

100

100

39.

Башка банктын жабдуулары аркылуу ишке ашырылган операцияларга карата финансылык кине коюуларды кароого (Стандарттык мөөнөт 30

(отуз) күнгө чейин)6

250

250

250

250

40.

KICBнин банкоматтарында кармалып калган карттарды кайтарып берүү (5 (беш) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөт ичинде)6

100

100

100

100

41.

Өтүнүч каттарды кароого алуу, KICB банкоматтарында кармалып калган

акчаны кайтарып берүү (5 (беш) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөт ичинде)7

100

100

100

100

42.

KICB банкоматынан фотоотчет чыгарып берүү үчүн комиссиялык төлөм (10 (он) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө)6

100

100

100

100

43.

KICB банкоматынан башка банктардын кардарлары үчүн фотоотчет чыгарып берүү үчүн комиссиялык төлөм

(10 (он) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө)7

500

500

500

5001 Банк тарабынан кармалган бардык комиссиялык төлөмдөр 2% өлчөмүндө сатуу салыгын камтыйт.

2 Бир жыл ичинде 2 жолудан көп эмес.

3 Пайыздар (жылдык) кандай болбосун оң калдыкка ай сайын эсептелет.

4 Бул тариф «Элкарт» улуттук төлөм системасынын Достук түйүнүнө туташкан банктардын жабдууларына дагы тиешелүү.

5 CARDEX – карттар аралык которуулар системасы

6 Өтүнүч кат Банкта каттодон өткөрүлгөн учурдан тартып.

7Өтүнүч катты кароого үчүн алынуучу комиссиялык төлөм кайрылуу жалган болгон шартта да кармалып калат.

8 Юридикалык жактар учун пайыздар (жылдык) эсептелбейт

9 Карта Элсом/Элкарт 01.01.2024 ж. тартып чыгаруу токтотулган.

 

 

 

КАРДАР ҮЧҮН                                                                                         БАНК ҮЧҮН


 

 

 

Каражаттарды чыгымдоо боюнча стандарттык лимиттер:

 

 

Карт түрү

Күндөлүк лимиттер

1 (бир) операцияга лимит

Банкоматта ишке ашырылган операция

Кассадан нак акча берүү

Интернет сатып алуулары

1;2

Сатып алуулар

Акча которуулары жана коммуналдык кызматар

Суммасы

Операциялар саны

Суммасы

Операциялар саны

Суммасы

Операциялар саны

Суммасы

Операциялар саны

Сумма

Элкарт

75 000

5

80 000

5

50 000

5

80 000

10

50 000

1.       Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн аралыктан төлөө, карттын көрсөтүлүшүн талап кылбастан эле төлөмдөрдүн бардык түрүн өзүндө камтыйт, б.а. мейманкана комплекстеринин кызмат көрсөтүүлөрүн факс аркылуу брондоо, телефон же почта аркылуу төлөө (MOTO: mail order/telephone order) ж.б.

2.       Интернет операцияларды же аралыктан төлөөнү ишке ашыруу опциясы бардык карттар үчүн жабык. Опцияны ачуу үчүн өтүнүч кат толтуруу талап кылынат.

3.       «МИР» төлөм системасынын картасына/картасынан акча которууда «МИР» ТСнын алмаштыруу курсу колдонулат.

Элкарт карттарын толуктоо боюнча стандарттык лимиттер:

 

Карт түрү

Кундөлук лимиттери

Суммасы

Операцияларын саны

 

ATM/Банкомат

Элкарт магниттик карттары, сом менен

685 000

10