рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеРемонт жасайсыңарбы? Анда кеткен чыгашанын 20% орду толукталып берилет.

Адистердин эсептөөлөрүнө ылайык, үй дубалы аркылуу жылуулуктун – 40% чейин, терезелер аркылуу – 18% чейин, жертөлө аркылуу – 10%, чатыр аркылуу – 18%, ал эми желдетүү учурунда – жылуулуктун 14% коромжуга учурайт.

Ошондуктан, үй шартыңызды  жылуулап, чыгымдалган энергияны 90 пайызга чейин азайтууга мүмкүнчүлүк аласыз.

KICBбанкы ушул максат үчүн да кредиттик ыңгайлуулукту караштырган.

 

Кредиттин максаты

 • Үйдүн чатырын, капталдагы бөлмөлөрдү, дубалдарын, жерге төшөлгөн тактайларды жылуулоо.
 • Жылытуу системаларын жөнгө салуу (жерге төшөлгөн тактайларды жылуулоо, жылыткычтарды, кондиционерлерди орнотуу).
 • Пластик же алюминий терезелерин, анын ичинде капталдагы бөлмөлөргө терезелерди орнотуу.
 • Күн нуру менен жылытуучу батареяларды, генераторлорду, инверторлорду сатып алуу.

Кредитвалютасы

KGS, USD*

Кредит суммасы

USD 300дөн 100 000чейин(же KGэквивалентинде)S)
Долбоор USD 100 000ашабы? Анда “Энергия үнөмдөө” кредитинен пайдаланууга болот

Кредит мөөнөтү

6 айдан 5 жылга чейин

Пайыздык чени**

USD 16%; KGS жылдык 18%  

Бөлүп (аванс) менен төлөнүүчү пайыз

Кредит суммасынан 0,5%

Төлөө шарты

Ай сайын, бирдей өлчөмдөгү төлөм менен

Мөөнөтүнөн мурда төлөө

Банкка ал тууралуу төлөөгө чейин 30 күн мурда маалымдоосуз эле, кредит ордун мөөнөтүнөн мурда жапкандыгы үчүн – мөөнөтүнөн мурда төлөнгөн суммадан 5% комиссия

Күрөөлүк камсыздоо

Кыймылдуу мүлк, автоунаа,кыймылсыз мүлк жана кепилдик

Күрөөлүк камсыздоону камсыздандыруу

Талап кылынбайт

 

Кредит боюнча ар айлык төлөм үй-бүлөнүн таза кирешесинин 50% ашпоого тийиш

 

Кредитке кошумча эки төлөмгө чейинки лимити менен овердрафт карты да кошумча сунушталат. Овердрафт алуу кошумча күрөөнү талап кылбайт. “Жылуу үй” жана “Жылуу үй+” кредиттери ортосунда кандай айырма бар?

 

 «Жылуу үй»:

Банктан кредит алып, кайсыл болбосун товар сунуштоочудан тиешелүү продукция сатып алууга тийишсиңер.

 «Жылуу үй:

 1. Кредитти тариздетип, банк сунуштаган тизмедеги сунуштоочулардын биринен продукция сатып алуу талап кылынат.
 2. Банктын өнөктөшүнөн болгон KyrSEFF кредиттик каражаты максаттуу пайдаланылган шартта, алган кредит суммасынын 20% чейин кайтарып берет.

 

 «Жылуу үй» жаны «Жылуу үйкеректөө кредити эмнеси менен пайдалуу?

 • «Жылуу үй+» кредити боюнча банктын өнөктөшү KyrSEFF кредит суммасынын 20%  өлчөмүндө грант алуу мүмкүнчүлүгүн сунуштайт
 • Пайыздык чендер да Кыргызстандын рыногунда эң эле алгылыктуу, жеңилдетилген чен болуп саналат.
 • Кредит ар ай сайын бирдей үлүштө төлөнүп турууга тийиш, бул чыгашаны ыңгайлуу пландаштырууга өбөлгө түзөт.
 • Турак үйдү жылуулоо менен кеткен энергияны алда канча үнөмдөөгө болот.

 

Талап кылынган документтер тизмеги:

 • Кардардын жана кепилдик берүүчүнүн инсандыгын тастыктаган документер: паспорту жана нике күбөлүгү. Жубайы же жакын тууганы (никеси жок болсо) кепилдик берүүчү боло алат.
 • Кардардын кирешесин тастыктаган документтер (иштеген жеринен акыркы 12 ай ичинде эмгек акысын тастыктаган маалымкат (патент, жеке ишкер экендигин тастыктаган күбөлүк);
 • Күрөөлүк камсыздоого тиешелүү документтер (техникалык паспорт, ага укукту тастыктаган документтер, реестрден көчүрмө (Мамкаттоодон));
 • Жылуулоого кеткен чыгашалар сметасы.

 

Банк, зарылчылык келип чыккан шартта, кошумча документтерди талап кылышы мүмкүн.

Буга тиешелүү кошумча маалыматтарды KICBнин жакын жайгашкан бөлүмдөрүнөн алууга болот.

* - Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 10-февралындагы №7/3 токтом талабына ылайык чет өлкө валютасында овердрафт, күбөлүктүн жана патенттин негизинде ишкердикти жүзөгө ашырган кардарларга гана сунушталат.  

** - Натыйжалуу пайызыдк чен: АКШ долларында -18,42%жогору, сом менен берилген кредиттер үчүн - 20,87%


 Делаете ремонт? Возместим 20%!

Согласно подсчетам специалистов, средний дом теряет до 40% тепла через стены, через окна потеря тепла составляет — 18%, подвал — 10%, крышу — 18%, вентиляцию — 14%.   

Утеплив свой дом, Вы сможете уменьшить количество расходуемой энергии до 90%.

Цель кредита

 

 

 

 • Теплоизоляция крыши, балкона, лоджии, стен, пола, подвала и т.п.
 • Приобретение систем отопления и нагрева воды (теплые полы, бойлеры, обогреватели, кондиционеры  и.т.д.)
 • Приобретение пластиковых или алюминиевых окон, в том числе остекление лоджий и балконов 
 • Приобретение солнечных батарей
 • Приобретение генераторов, инверторов

Валюта кредита

KGS, USD*

Сумма кредита

USD от 300 до 100 000 (или эквивалент в KGS)
Ваш проект превышает USD 100 000? Воспользуйтесь кредитом «Энергосберегающий»

Срок кредита

От 6 месяцев до 5 лет

Процентная ставка**

USD 16%; KGS 18% годовых. 

Процент, уплачиваемый авансом

0,5% от суммы кредита

Погашение

Ежемесячно, равными взносами

Досрочное погашение***

Досрочное погашение кредита без уведомления банка за 30 дней до момента погашения - 5% комиссии от досрочно погашаемой суммы. 

Залоговое обеспечение

Движимое имущество, автотранспорт, недвижимое имущество и поручительство

Страхование залогового обеспечения

Не требуется

 
Требования к доходу для зарплат,
 
аренды, пенсии (взнос/доход)

Рассчитывается к гросс доходу

≤30% если доход клиента менее 50 тыс сом

≤50% если доход клиента более 50 тыс сом

При этом остаток должен покрывать Семейные расходы

Требования к доходу для бизнеса
 
Рассчитывается к net доходу (доход минус семейный расход)

≤70% для кредитов в KGS

≤60% для кредитов в USD

В дополнение к кредиту есть возможность получить карту с овердрафтным лимитом до 2-х взносов. Получение овердрафта не требует дополнительного залога.

Какая разница между кредитами «Теплый Дом» и «Теплый Дом +»?

«Теплый Дом»:

Вы оформляете у нас кредит и приобретаете продукцию у любого поставщика.

«Теплый Дом +»:

 1. Вы оформляете кредит и приобретаете продукцию у поставщиков из нашего списка
 2. Наш партнер KyrSEFF возвращает Вам до 20% от суммы взятого кредита в случае целевого использования средств кредита

 

Чем выгодны потребительский кредит «Теплый дом» и «Теплый дом +»?

 • По кредиту «Теплый Дом +» Вы получаете возмещение (грант) 20% от суммы кредита от нашего партнера KyrSEFF
 • Предлагаемые процентные ставки являются льготными и одними из самых выгодных на рынке Кыргызстана
 • Оплата кредита производится равными ежемесячными долями, что позволяет легко планировать Ваши расходы
 • Утепляя Ваш дом, Вы сможете существенно сэкономить на потреблении энергии

 

Список необходимых документов:

 • Документы, удостоверяющие личность клиента и поручителя: паспорт и свидетельство о заключении брака. Поручителем выступает супруг(а), либо родственник (в случае отсутствия зарегистрированного брака);
 • Документы, подтверждающие доход клиента (справка с места работы о зарплате за последние 12 месяцев/патент/свидетельство ЧП(ИП));
 • Документы на залоговое обеспечение (технический паспорт; правоустанавливающий документ; выписка из реестра (ГосРегистр));
 • Смета расходов на утепление;

 

В некоторых случаях банк может запросить дополнительные документы.

 

Дополнительную информацию Вы можете получить в ближайшем отделении KICB.


*- Согласно Постановлению Правления НБКР от 10.02.2016 года №7/3  выдача кредитов в иностранной валюте возможно только клиентам, осуществляющим предпринимательскую деятельность на основе свидетельства и патента

 **- Эффективная процентная ставка: доллар США – от 18,42%, сом - 20,87%

*** -Комиссионный сбор за оформление и предоставление документации при рефинансировании с запросом залога второй очереди 5% от сальдо кредита на момент подачи заявления.

 

Статья на кыргызском языке в газете Супер-Инфо о кредите "Теплый дом+"  6 июня 2013


Видео о Программе финансирования устойчивойэнергии в Кыргызстане

Калькулятор*

*Расчеты произведенные в данном калькуляторе являются демонстрационными и могут незначительно отличаться от реальных выплат по данному кредиту.
Валюта кредита Ежемесячный доход
Сумма кредита
Процентная ставка Срок кредита