рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеKICB менен бирге билим алууга жетиш!


KICB татыктуу билим алууга ниеттенген, келечекке ишенимдүү караган жаштар үчүн билим алууга өбөлгө түзгөн бир катар кредиттерди сунуштайт.

KICBменен бирге билим алууга кредит – бул, ал үчүн кантип төлөйм деп баш катырып, ата-энени кыйнабай, татыктуу билим алууга шарт түзгөн өзгөчө мүмкүнчүлүк.

 

Билим алууга кредит:

 • жогорку окуу жайларында, атайы кесиптик билим берүүчү окуу жайларында жана мектептерде татыктуу билим берүү, кошумча билим берүү;
 • адистердин квалификациясын жогорулатуу максатын көздөйт.

 

Кредит шарттары:

 

Кредиттин максаты

Кыргызстанда окуу үчүн төлөө

Кредитвалютасы

KGS, USD*

Кредит суммасы

USD   150 5 000чейин,
KGS  6 000ден200 000ге чейин

Кредит мөөнөтү

 6 айдан5 жылга чейин

Пайыздык чен**

USD – жылдык 22% ; KGS - 28,5%; 

Бөлүп (аванс) менен төлөнүүчү пайыз

1%

Төлөө шарты

Ай сайын, бирдей өлчөмдөгү төлөм менен

Мөөнөтүнөн мурда төлөө

Банкка ал тууралуу төлөөгө чейин 30 күн мурда маалымдоосуз эле, кредит ордун мөөнөтүнөн мурда жапкандыгы үчүн – мөөнөтүнөн мурда төлөнгөн суммадан 5% комиссия

Күрөөлүк камсыздоо

USD 150дөн 3 000чейин  - кыймылдуу мүлк+ 1 кепилдик
USD 3 001ден5 000чейин– кыймылсыз мүлк+ 1 кепилдик

Карыз алуучуларга карата талаптар

Кыргыз Республикасынын резиденттери,орто жана атайы окуу жайларынын студенттери, жогорку окуу жайларынын студенттери, магистратурада окуп жаткандар, квалификацияны жогорулатуу курсунан өтүп жактандар, мектеп окуучуларынын ата-энелери

 

«4+»программасына катышкан жогорку окуу жайларынын тизмеги:

 • Борбордук Азиядагы Америка университети

 • Кыргыз-Россия Славян университети

 • Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Башкаруу академиясы

 • Кыргыз техникалык университети

 • Эл аралык билим берүү программасын интеграциялоо институту

 • Ош мамлекеттик университети

 • Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы.

 

Кредиттин максаты

Кыргызстанда окуу үчүн төлөө

Кредитвалютасы

KGS, USD*

Кредит суммасы

USD   150 5 000чейин,
KGS  6 000ден200 000ге чейин

Кредит мөөнөтү

 6 жылга чейин

Жеңилдетилген пайыздык чен**

15% 

Бөлүп (аванс) менен төлөнүүчү пайыз

1% (кредитти берип жаткан учурда кармалып калат)

Төлөө шарты

Пайыздарды жана негизги карызды төлөө жогорку окуу жайын бүткөнгө чейин жылдырылышы мүмкүн(жеңилдик мезгили). Окуу жайын бүткөндөн кийинки алты айдан кечиктирбестен, ай сайын бирдей үлүштө төлөп туруу талап кылынат

 

Комиссиялык төлөмсүз

 

 

“Эң мыкты” жеңилдетилген кошумча кредиттик программа

Мыкты окуган студенттерге окуусун андан ары улантуу үчүн каражат зарыл болсо, KICBбанкы жаштардын бул демилгесин  колдоого алуу менен аларга мына ушундай кошумча ыңгайлуулукту сунуштайт.

“Эң мыкты” кредиттик программасы бул 3-5-курстардын студенттери жаан магистратурада окуп жаткандар үчүн билим алууда жеңилдиктерди караган программа. 

 

Кредиттин максаты

Кыргызстанда окуу үчүн төлөө

Кредитвалютасы

KGS, USD*

Кредит суммасы

USD   150 5 000чейин,
KGS  6 000ден200 000ге чейин

Кредит мөөнөтү

 6 жылга чейин

Жеңилдетилген пайыздык чен**

10% 

Бөлүп (аванс) менен төлөнүүчү пайыз

Пайыздарды жана негизги карызды төлөө жогорку окуу жайын бүткөнгө чейин жылдырылышы мүмкүн(жеңилдик мезгили). Окуу жайын бүткөндөн кийинки үч айдан кечиктирбестен, ай сайын бирдей үлүштө төлөп туруу талап кылынат

Төлөө шарты

Комиссиялык төлөмсүз

 

Окуп бүткөндөн кийин KICBАКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги (USAID) менен биргеликте аталган кредиттик программанын алкагында окуп, эң мыкты натыйжага жетишкен студенттерди ишке орноштуруу жагында консультативдик жардам көрсөтөт.

 


 

Получи образование с KICB


KICB рад предложить уникальный образовательный кредит для амбициозных и целеустремленных молодых людей, желающих получить образование.

Образовательный кредит с KICB – это уникальная возможность приобрести бесценный опыт и знания, о которых Вы давно мечтали, оставив все свои заботы об оплате за обучение нам!

Образовательный кредит направлен на:

 • получение образования в ВУЗах, средне-специальных учебных заведениях и школах
 • получение дополнительного образования
 • повышение квалификации для специалистов

Условия кредита:

Цель кредита

оплата взносов за обучение в Кыргызстане

Валюта кредита

KGS, USD*

Сумма кредита

USD  от  150 до 5 000
KGS от 6 000 до 200 000

Срок кредита

от 6 месяцев  до 5 лет

Процентная ставка**

USD - 22% годовых; KGS - 28,5%; 

Процент, уплачиваемый авансом

1%

Погашение

Ежемесячно, равными взносами

Досрочное погашение***

Досрочное погашение кредита без уведомления банка за 30 дней до момента погашения - 5% комиссии от досрочно погашаемой суммы. 

Залоговое обеспечение

от USD 150 до 3 000  - движимое имущество + 1 поручитель
от USD 3 001 до 5 000 – недвижимое имущество + 1 поручитель

Требования к заемщикам

резиденты КР, студенты средне-специальных  учебных заведений, ВУЗов, магистратуры и проходящие курсы повышения квалификации, родители учеников школ

 

Дополнительная льготная кредитная программа «4+»


Вы хорошо учитесь, и Вам необходимы деньги для продолжения учебы?


Мы ценим Ваше стремление к знаниям и предлагаем воспользоваться новым кредитом, на льготных условиях!

Кредитная программа «4+» - это специальная программа для студентов 3-5 курсов и магистратуры с хорошим уровнем успеваемости.

 

Цель кредита

оплата взносов за обучение в Кыргызстане

Валюта кредита

KGS, USD*

Сумма кредита

USD  от  150 до 5 000
KGS от 6 000 до 200 000

Срок кредита

до 6 лет

Льготная процентная ставка**

15% 

Процент, уплачиваемый авансом

1% (удерживается с фактической выдачи)

Погашение

предоставляется отсрочка выплат процентов и основного долга до момента окончания ВУЗа (льготный период). С момента окончания ВУЗа выплаты осуществляются ежемесячно, равными долями не позднее, чем через шесть месяцев после окончания ВУЗа

Досрочное погашение***

Досрочное погашение кредита без уведомления банка за 30 дней до момента погашения - 5% комиссии от досрочно погашаемой суммы. 

 

Перечень ВУЗов участвующих в программе «4+»:

 • Американский Университет в Центральной Азии
 • Кыргызско-Российский Славянский Университет
 • Академия Управления при Президенте Кыргызской Республики
 • Кыргызский Технический Университет
 • Институт Интеграции Международных Образовательных Программ
 • Ошский Государственный Университет
 • Кыргызская Государственная Медицинская Академия


Дополнительная льготная кредитная программа «Отличник!»

Вы отлично учитесь, и Вам необходимы деньги для продолжения учебы?

KICB ценит Ваше стремление к знаниям и предлагает решение!

Кредитная программа «Отличник!» - это специальная программа для студентов 3-5 курсов и магистратуры с высоким уровнем успеваемости, дающая льготы по кредиту на образование:

 

Цель кредита

оплата взносов за обучение в Кыргызстане

Валюта кредита

KGS, USD*

Сумма кредита

USD  от  150 до 5 000
KGS от 6 000 до 200 000

Срок кредита

до 6 лет

Льготная процентная ставка**

10% 

Погашение

предоставляется отсрочка выплат процентов и основного долга до момента окончания ВУЗа (льготный период). С момента окончания ВУЗа выплаты осуществляются ежемесячно, равными долями не позднее, чем через три месяца после окончания ВУЗа

Досрочное погашение***

Досрочное погашение кредита без уведомления банка за 30 дней до момента погашения - 5% комиссии от досрочно погашаемой суммы. 

 

После завершения обучения, KICB совместно с Агентством США по международному развитию (USAID) сможет предложить консультативную поддержку по трудоустройству наилучшим участникам кредитной программы.

 

Пресса о нас

Статья в газете «Вечерний Бишкек» (07.02.2012)

 

Дополнительную информацию Вы можете получить в ближайшем отделении KICB.

Партнеры
 


*- Согласно Постановлению Правления НБКР от 10.02.2016 года №7/3  выдача кредитов в иностранной валюте возможно только клиентам, осуществляющим предпринимательскую деятельность на основе свидетельства и патента  

*  - Эффективная процентная ставка: 23,25%
  ** -Эффективная процентная ставка: 17,18%
 *** -Эффективная процентная ставка: 11,39%

*** Комиссионный сбор за оформление и предоставление документации при рефинансировании с запросом залога второй очереди 5% от сальдо кредита на момент подачи заявления.