рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеKICBден ипотека тариздетип, турак жай сатып алуу эмне үчүн ыңгайлуу?

- Батир үчүн ижара төлөмүн төлөп же турак жай сатып алуу үчүн жылдап акча топтоо зарылчылыгы жок;

- Ипотека аркылуу турак жай сатып алуу - дароо эле анын менчик ээсинен болуп, кийинки чыгашаларды  ойдогудай пландаштырууга өбөлгө түзөт;

- Кредит ай сайын бирдей төлөм өлчөмүндө төлөнгөндүктөн, кийинки чыгашаларды ойдогудай пландаштырууга болот;

- Пайыздык чендери Кыргызстандын рыногунда эң эле алгылыктуу болуп саналат;

- Кредит суммасы бир бөлмөлүү батирден бардык ыңгайлуулуктары менен чоң үй сатып алууга  жетиштүү;

- Кредитти узак мөөнөткө -10 жылга чейин алууга болот.

 

Кредит шарттары:

 

Цель кредита

Кыймылсыз мүлк сатып алуу

Кредит валютатасы

USD*

Кредитсуммасы

USD 5 000ден 150 000ге чейин. Киреше деңгээлине жана күрөөлүк камсыздоонун наркына жараша. Кыймылсыз мүлктүн рыноктук наркынын60%  ашпаган чекте

Карыз алуучунун минималдуу салымы

Сатып алып жаткан кыймылсыз мүлк наркынын кеминде40%  

Кредитмөөнөтү

1 жылдан 10 жылга чейин

Пайыздык чени*

USD  17% до 21,5% 14% тартып

Бөлүп (аванс) менен төлөнүүчү пайыз

Кредит суммасынан 1,5%

Төлөө щарттары

Ар ай сайын бирдей төлөм өлчөмүндө

Мөөнөтүнөн мурда төлөө

Банкка ал тууралуу төлөөгө чейин 30 күн мурда маалымдоосуз эле, кредит ордун мөөнөтүнөн мурда жапкандыгы үчүн – мөөнөтүнөн мурда төлөнгөн суммадан 5% комиссия

Күрөөлүк камсыздоо

Сатып алган кыймылсыз мүлк Бишкек, Ош,. Жалал-Абад, Каракол, Токмок, Нарын, Чолпон-Ата  шаарларында + бардык ыңгайлуулуктары бар шаар четинде жайгашкан болууга тийиш.

Киреше деңгээлине карата талаптар

Кредит боюнча ар айлык төлөм үй-бүлөнүн таза кирешесинин50% ашпоого тийиш

 

Аталган кредитке кошумча 2 төлөмгө чейинки лимити менен овердрафт карты кошо сунушталат. Овердрафтты алуу үчүн кошумча күрөө талап кылынбайт.

 

Талап кылынган документтерКошумча маалыматтарды KICBнин жакын жайгашкан бөлүмдөрүнөн алууга болот.


 

*- *- *Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 10-февралындагы №7/3 токтом талабына ылайык чет өлкө валютасында кредит, күбөлүктүн жана патенттин негизинде ишкердикти жүзөгө ашырган кардарларга гана сунушталат.  

** - Натыйжалуу пайыздык чен: АКШ долларында -16,2% жогору

 


 

 

Почему приобретать жилье под ИПОТЕКУ в KICB выгодно?

- Нет необходимости платить арендную плату за съемную квартиру и годами копить деньги на покупку собственного жилья;

- При покупке жилья в ипотеку, Вы сразу становитесь собственником и платите за собственное жилье;

 

- Оплата кредита производится равными ежемесячными долями, что позволяет легко планировать Ваши расходы;

 

- Процентные ставки, одни из  выгодных  на рынке Кыргызстана;

 

- Сумма кредита дает возможность приобрести от однокомнатной квартиры до особняка;

 

- Кредит можно взять на долгий срок – до 10 лет.

 

Условия кредита:

Цель кредита

Приобретение жилой недвижимости

Валюта кредита

USD*

Сумма кредита

USD от 5 000 до 150 000. Зависит от уровня дохода и стоимости залогового обеспечения. Не более 60% от рыночной стоимости недвижимости.

Минимальный вклад заемщика

Не менее 40% от стоимости приобретаемой недвижимости. 

Срок кредита

От 1 года до 10 лет

Процентная ставка**

USD от 17% до 21,5% 14%

Процент, уплачиваемый авансом

1,5% от суммы кредита

Погашение

Ежемесячно, равными взносами

Досрочное погашение***

Досрочное погашение кредита без уведомления банка за 30 дней до момента погашения - 5% комиссии от досрочно погашаемой суммы. 

Залоговое обеспечение

Приобретаемая недвижимость, Расположение: г. Бишкек, г. Ош, г. Жалалабад, г. Каракол, Токмок, Нарын, Чолпон-Ата + благоустроенный пригород.

Требования к уровню дохода

Ежемесячный взнос по кредиту не должен превышать 50% от чистого дохода семьи

 

В дополнение к кредиту есть возможность получить карту с овердрафтным лимитом до 2-х взносов. Получение овердрафта не требует дополнительного залога.

Необходимые документы


Дополнительную информацию Вы можете получить в ближайшем отделении KICB.


*- Согласно Постановлению Правления НБКР от 10.02.2016 года №7/3  выдача кредитов в иностранной валюте возможно только клиентам, осуществляющим предпринимательскую деятельность на основе свидетельства и патента

**- Эффективная процентная ставка: доллар США - от 16,2%

*** Комиссионный сбор за оформление и предоставление документации при рефинансировании с запросом залога второй очереди 5% от сальдо кредита на момент подачи заявления.

Калькулятор*

*Расчеты произведенные в данном калькуляторе являются демонстрационными и могут незначительно отличаться от реальных выплат по данному кредиту.
Валюта кредита Ежемесячный доход
Стоимость жилья Собственный вклад
Процентная ставка Срок кредита