рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить еще 

 

KICBнин ЭКВАЙРИНГ кызмат көрсөтүүсү – товарлар же кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөнү VISAэл аралык төлөм карттары боюнча кабыл алууда өнөктөш болууну сунуштайт.

 

 

Бүгүнкү күнү банктык карттар күндөлүк турмуштун ажырагыс бөлүгүнөн болуп калды. Учурда Кыргызстанда банктык карттардын 75 000ден ашуун ээлик кылуучулары ийгиликтүү иш алып барып, алардын катары күн сайын өсүүдө. Эмгек акыны карт аркылуу алган фирмалардын кызматкерлери, ири суммадагы акчаны алып жүрүүгө көнбөгөн адамдар, чет өлкөдөн келген коноктор карт ээлеринен болуп саналат. Кыргызстанга жыл сайын 2 миллионго жакын турист келип кеткендигин белгилей кетүү зарыл жана статистика боюнча алар VISA карттары менен эсептешүүлөргө артыкчылык беришет.   

 

Бизнес үчүн эквайрингдин артыкчылыктары:

 • Иштин жеңилдиги –карт менен иштөө кыйла жеңил жана ыңгайлуу
 • Ишкананын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, жаңы кардарларды-банктык карт ээлерин тартуунун эсебинен акча жүгүртүүгө дем берүү
 • Ишкананын пайдасын арттыруу-сатып алууларга карт аркылуу төлөө менен кардарлар көбүрөөк сарптоолорго жол беришет  
 • Төлөөнүн заманбап ыкмасынын инновациялуулугу — “эквайринг” кызмат көрсөтүүсүн пайдаланууда компания заманбап технологиялардын бардык артыкчылыктарын пайдаланган ишкана катары аброюн бекемдейт
 • Нак акча менен операциялар жагында орун алышы ыктымал болгон тобокелдикти контролдоо, анткени нак акча каражатына караганда карт менен иштөө кыйла жөнөкөй жана коопсуз. Мындан тышкары, жасалма банкноттордон жана алдамчылыктан коркпостон иш алып баруу ыңгайы   
 • Нак акча каражатын тейлөөгө кеткен сарптоолордун азайышы – нак акчаны сактоого, инкассациялоого жана кайра эсептеп чыгууга кеткен сарптоолорду азайтуу
 • Акча каражатын тейлөө, кыска мөөнөт ичинде ордун толтуруп берүүнүн оңтойлуу шарттары

 

Кардар үчүн эквайрингдин артыкчылыктары:

 • Тейлөө ыңгайлуулугу жана тездиги -кардар карт аркылуу тез арада төлөө мүмүкнчүлүгүнө ээ болот
 • Дүйнөнүн кайсы болбосун жеринде акчадан пайдалана алуу мүмкүнчүлүгү
 • Карт жардамы менен кайсы болбосун учурда банктык кредиттен пайдалануу мүмкүнчүлүгү
 • Социалдык статусу жогору, колунда бар адамдар пластик карттарын көбүрөөк колдонушат
 • Кардарлар көпчүлүк учурларда колунда болгон сумма менен эле чектелбестен, карт боюнча сунушталган кредитти (овердрафтты) көбүрөөк колдонушат.
 • Фирмага карата ишеним жана узак мөөнөткө эсептелинген өз ара мамиле – ишканнын аброю көп нерсенин тастыктоосу. Ал эми эквайринг кызмат көрсөтүүсү аны сапаттык жактан жаңы деңгээлге көтөрүүгө жардам берет.

 

Банктын кызматкерлери презентация өткөрүп, зарыл болгон документтер тууралуу кеңири мааылмат беришет.

 


 

KICB предлагает Вам стать партнером по услуге ЭКВАЙРИНГ - приему платежей за товары или услуги по картам международной платежной системы VISA.

 

Банковские карты стали неотъемлемой частью повседневной жизни. На сегодняшний день в Кыргызстане уже более 75 000 держателей банковских карт, и с каждым днем их количество растет. Владельцами карт преимущественно являются сотрудники фирм, получающие заработную плату на карту, состоятельные люди, не привыкшие носить с собой большие суммы наличных денег, а также иностранные гости. Стоит отметить, что ежегодно Кыргызстан посещают около 2 миллионов туристов, и по статистике они предпочитают производить расчеты картами VISA.

 

Преимущества эквайринга для Вашего бизнеса:

 • Легкость в работе — работать с картами намного проще и удобней
 • Повышение конкурентоспособности Вашего предприятия, увеличение оборотов за счет привлечения новых клиентов-держателей банковских карт
 • Увеличение прибыли предприятия — оплачивая покупки с помощью пластиковых карт, клиенты расходуют больше и делают это чаще, поскольку не ограничены имеющимися наличными средствами
 • Инновационность современного способа оплаты — при использовании услуги «эквайринг» компания формирует свой новый качественный имидж предприятия, использующего все преимущества современных технологий
 • Контроль риска по операциям, связанным с наличными денежными средствами, поскольку работать с картами намного проще и безопаснее, чем с наличными, и Вам не придется опасаться фальшивых банкнот и мошенничества
 • Снижение затрат на обслуживание оборота наличных денежных средств — Вы станете меньше тратить на хранение, инкассацию и пересчет наличности
 • Выгодные условия обслуживания и возмещения денежных средств в кратчайшие сроки

 

Преимущества эквайринга для Ваших клиентов:

 • Удобство и скорость обслуживания — клиенту проще и быстрее оплатить счет с помощью карты 
 • Прямой доступ клиента к деньгам на счете в любой точке земного шара
 • Доступ клиента к банковскому кредиту в любой момент с помощью банковской карты
 • Наиболее часто пластиковыми картами пользуются обеспеченные люди с высоким социальным статусом
 • Во многих случаях клиент не ограничивается имеющейся суммой, а также очень часто используют кредит (овердрафт), предоставленный по карте.
 • Доверие и длительные отношения с Вашей фирмой — имидж вашего предприятия говорит клиенту о многом, и услуга эквайринга поможет вывести его на качественно новый уровень.

 

Сотрудники Банка проведут презентацию и более подробно расскажут о необходимых документах.