рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеФинансылык ликбез / Финансовый ликбез / 07.09.2017

I-bank: бизди жакындаткан аралык

Интернет-банкинг –дүйнө жүзү боюнча жигердүү өнүгүп жаткан, Кыргызстан да алардын катарына кирген аралыктан банктык тейлөө болуп саналат.Жыл сайын бул иш багыты арымдуу өнүгүп, банктар кардарларды финансылык жактан тейлөөнү алда канча мобилдүү жана оңой ишке ашырган жаңы мүмкүнчүлүктөр менен толукталууда. i-bank артыкчылыктары тууралуу KICBнин Аралыктан банктык тейлөө башкармалыгынын начальниги Керимбекова Айгерим төмөндө кеңири токтолуп, маалымат берди.

- i-bankсистемасына кантип туташса болот?

- кардар i-bankсистемасынатуташуу үчүн банктын кайсы болбосун бөлүмүнө паспорту менен келип, системада катталуу үчүн өтүнүч катты тариздетүүгө тийиш. Кардарда системага кирүүсү үчүн бир жолку пароль менен персоналдык пин-конверт берилет. Системага алгач туташууда убактылуу паролду өздүк паролго алмаштыруу талап кылынат.

- Кардар интернет-банкинг системасын пайдалануу менен кандай артыкчылыктарга ээ болот?

- Кардарлар интернет-банкингаркылууөз эсептеринен/карттарынан суткасына 24 саат акысыз пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.Башкача айтканда,  эсебин банкка келип олтурбастан тескей алуу мүмкүнчүлгү сунушталат. Бул кызмат көрсөтүүнү беш жыл мурда эле сунуштоо керек эле, калайык-кал анын ыңгайлуу экендигин эми түшүнүп, кызмат көрсөтүүгө туташтырууну талап кылууда. Учурда бул системада төмөнкүдөй опциялар жеткиликтүү:

 • эсептер жана карттар боюнча баланска көз салуу;
 • айкын убакыт ыргагында карттар боюнча авторизациялоонун ишке ашырылышына көз салуу;
 • кайсы болбосун мезгил үчүн көчүрмөлөрдү кагазга чыгарып алуу;
 • эсептер/карттар боюнча акча каражаттарын которуу;
 • KICBкардарлары ортосундагы акча каражаттарын которуу;
 • акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын башка банктарына сом түрүндө которуу;
 • валюталарды алмаштыруу;
 • депозиттерди толуктоо;
 • кызмат көрсөтүүлөргө төлөө(мобилдик байланыш, интернет, турак жай-коммуналдык чарба жана башкалар үчүн);
 • салыктарды төлөө.

- Интернет-банкингде валюталарды конвертациялоо кайсы курс боюнча ишке ашырылууда?

-жеке адамдар үчүн i-bankсистемасында валюталарды конвертациялоо банктын коммерциялык курсу боюнча жүзөгө ашырылат.KICB өз кардарлары үчүн “Банк-Кардар” кызмат көрсөтүүсүн да сунуштап келет. Негизинен, бул кызмат көрсөтүүдөн юридикалык жактар жана ишкерлер пайдаланат. Мында курс операция көлөмүнө жараша жеке белгиленет.

- Байланыш маалыматтарын (телефон номери, электрондук дарегин) алмаштырууну интернет-банкинг системасы аркылуу аралыктан чечүү мүмкүнчүлүгү барбы?

- Эгерде кардар банк менен байланышуу үчүн телефон номерин же электрондук ящигин алмаштырса, анда ага i-bank системасында билдирүү жазып коюу жетиштүү.  Эгерде кардар телефон номерин i-bank системасында иштөө үчүн смс боюнча бир жолку паролдорду алуу үчүн пайдаланса, анда аралыктан номерди алмаштырууга жол берилбейт. Банк кардарды паспорту боюнча идентификациялоого тийиш. Мындай эреже маалымат коопсуздугун сактоо үчүн киргизилген.

- Сиз кандай ойлойсуз, интернет аркылуу банктык тейлөө салттуу тейлөөнү алмаштыра алабы?

- Аралыктан же мобилдик банкинг кардарлар арасында кеңири колдонулуп жаткандыгы байкалууда. Ошол эле учурда кардарлардын бардык сегменттер жана бардык продукттар боюнча талабын универсалдуу (ар тараптуу) аралыктан чечүү учурда мүмкүн эмес. Жөнгө салуу мүнөзүндөгү себептер орун алып жаткандыктан, алар азырынча четтетиле элек.

Ошондуктан, салтуу тейлөөнү интернет сервиске  толук алмаштыруу тууралуу азырынча айтуу кыйын. Ошондой эле продукттарды сатуу кардардын банкка карата ишенимине негизделген, ал банктын адиси менен жеке баарлашуу убагында калыптанат.Кардардын банкка болгон ишеними бекемделсе, ага сервистик тейленүү үчүн аралык каналдарынан пайдалануу да алда канча оңой. Ошондуктан, банк бөлүмдөрү жана аралыктан каналдар – өз ара жокко чыгаруучу эмес, бири-бирин толуктап туруучу концепцияга таянууга тийиш.

 


 

I-bank: дистанция, которая сближает

Интернет-банкинг – дистанционное банковское обслуживание - активно развивается во всем мире. И Кыргызстан здесь не исключение. С каждым годом это направление развивается все больше, и банки дополняют его новыми и новыми возможностями, цель котофрых - сделать финансовое обслуживание клиентов более мобильным и легким. О преимуществах i-bank мы попросили рассказать начальника управления дистанционного банковского обслуживания KICB Айгерим КЕРИМБЕКОВУ.

Знак преПИНания

- Как подключиться к системе i-bank?

- Для подключения клиенту необходимо прийти в любое отделение банка с паспортом и подписать заявление на регистрацию в системе. Клиент получит персональный пин-конверт с разовым паролем для входа в систему. При первом входе система запросит сменить временный пароль на свой собственный.

- Какие преимущества дает клиенту использование системы интернет-банкинга?

- Интернет-банкинг позволяет клиентам иметь доступ к своим счетам/картам 24 часа в сутки бесплатно. Т.е. вы можете управлять своим счетом, не приходя в банк. Еще лет пять назад клиентов надо было привлекать и предлагать им услуги интернет-банкинга, а сейчас уже люди сами требуют подключения к данной услуге, понимая, насколько это удобно. На данный момент в системе доступны следующие опции:

 • просмотр баланса по счетам и картам
 • просмотр авторизаций по картам в режиме реального времени
 • просмотр и печать выписок за любой период
 • перевод денежных средств между своими счетами/картами
 • перевод денежных средств между клиентами KICB
 • перевод денежных средств в другие банки КР в сомах
 • обмен валют
 • пополнение депозитов
 • оплата услуг (за мобильную связь, интернет, ЖКХ и др.)
 • оплата налогов

- По какому курсу происходит конвертация валют в интернет-банкинге?

- Конвертация валют в системе i-bank для физических лиц осуществляется по коммерческому курсу банка. Также для своих клиентов KICB предлагает услугу «Банк-Клиент». В основном этой услугой пользуются юридические лица и предприниматели. Здесь курс клиенту выдается индивидуальный, т.к. объемы операций большие.

Не исключено

- Если нет возможности попасть в отделение банка, например, для смены контактных данных (номера телефона, электронного адреса), есть ли возможность решить данный вопрос дистанционно посредством системы интернет-банкинг?

- Если клиент сменил номер телефона или электронный ящик для связи с банком, то ему достаточно написать сообщение в системе i-bank. Но, если клиент использует номер телефона для получения одноразовых паролей по смс для работы в системе айбанк, то удаленно смену номера мы не принимаем. Банк должен идентифицировать клиента по паспорту, это правило введено из соображений информационной безопасности.

- Как вы думаете, не сможет ли банковское обслуживание через интернет заменить традиционное?

- Дистанционный или мобильный банкинг начинает завоевывать все большую популярность среди клиентов. Но в то же время пока нет универсального дистанционного решения для всех сегментов клиентов и для всех продуктов. Также есть причины регуляторного характера, и в ближайшие годы они все не устранятся.

Поэтому пока сложно говорить о полной замене традиционного обслуживания на интернет сервис. Также продажи продуктов основаны на доверии клиента к банку, а оно формируется во время личного общения со специалистом банка. Вместе с тем, если у клиента возникает доверие к банку, то ему проще пользоваться дистанционными каналами для сервисного обслуживания. Поэтому банковские отделения и дистанционные каналы - не взаимоисключающие, а дополняющие друг друга концепции.