рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеАйыл чарбаны өнүктүрүүгө «АГРО» кредити / Кредит «АГРО» на развитие сельского хозяйства / 28.07.2017

KICB банкы Кыргыз Республикасында айыл чарба тармагын, мал чарбачылыгын, өсүмдүк өстүрүүнү колдоо жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын өнөктөшү-бул багытта туруктуу иш лып барган банктардын бири болуп саналат. «Айыл чарбасын каржылоо»  мамлекеттик программасы бизнести өнүктүрүүгө жеңилдетилген пайыздык чендер боюнча каражат алуу мүмкүнчүлүгүн сунуштайт. Долбоордун алкагында күнөскана чарбасын, багбанчылыкты, алынган сактоо, ошондой эле ири мүйүздүү бодо мал сатып алуу артыкчылыктуу багыттардан болуп калууда.

- Мал чарбачылыгы үчүн– 10%* максималдуу мөөнөтү 36 ай, кредиттин максималдуу суммасы3 млн сом.

- Өсүмдүк өстүрүүүчүн – 10% *(күнөскана чарбасына, багбанчылыкты камтыйт)

- Кайра иштетүүүчүн – 6%** (продукцияны даярдоо жана кайра иштетүү, ошондой эле экспортко багытталган өндүрүш)

Кеңири маалыматты 0312 62 01 01 телефон номери аркылуу алууга болот.

*натыйжалуу пайыздык чен жылдык10%дан тартып

** натыйжалуу пайыздык ченжылык 6%дан тартып

KICB является постоянным банком –партнером государственной программы по поддержке и развитию сельскохозяйственной отрасли, животноводства, растениеводства в Кыргызской Республики. Государственная программа «Финансирование сельского хозяйства» позволяет получить средства по льготным процентным ставкам  на развитие бизнеса. В рамках проекта приоритетными направлениями остаются тепличное хозяйство, садоводство, заготовка и хранение урожая, а также закуп крупнорогатого скота.

- Животноводство – 10%* максимальный срок 36 месяцев максимальная сумма кредита 3 млн сом.

- Растениеводство – 10% *(включает тепличные хозяйства, садоводство и т.д.)

- Переработка – 6%** (заготовка и переработка продукции, а также экспортоориентированного сельскохозяйственного производства

Подробная информация по тел.: 0312 62 01 01 

*эффективная процентная ставка от 10% годовых

** эффективная процентная ставка от 6% годовых