рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеKICB облигациялар боюнча пайыздарды төлөп берүүдө / KICB выплачивает проценты по облигациям / 31.05.2017

«Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» ЖАК экинчи, үчүнчү жана төртүнчү чыгарылыштагы өздүк пайыздык облигациялар боюнча кирешелер төлөнө тургандыгы тууралуу жарыялайт.

Кирешелерди төлөө 2017-жылыдн16-июнунан тартып ишке ашырылат.

·         бир облигация үчүн киреше өлчөмүжылдык 14%

·         облигациялардын номиналдык наркы– 1 000 сом.

Пайыздык киреше алуу укугуна ээ облигация ээлеринин тизмеси 2017-жылдын 12-июнунда аныкталат. Төлөөлөр акча каражаты түрүндө KICBнин Бишкек шаары, Эркиндик бульвары 21 дареги боюнча жайгашкан башкы кеңсесинде ишке ашырылат. Бул маселе боюнча кеңири маалымат алуу үчүн 62-01-01; www.kicb.net дарегине кайрылууга болот.

KICBнин облигацияларынын экинчи чыгарылышы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматында 2014-жылдын 15-сентябрында (KG0202166912), үчүнчү чыгарылышы 2015-жылдын 28-августунда (KG0203166911), ал эми төртүнчү чыгарылышы 2016-жылдын 16-сентябрында (KG0204166910) каттоодон өткөртүлгөн.

Улуттук банктын№046, №046/1, №64-4лицензиялары.

 


ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» объявляет о выплате доходов по именным процентным облигациям второго, третьего и четвертого выпусков.

Выплата доходов будет осуществляться с 16 июня 2017 года.

·         Размер дохода на одну облигацию – 14% годовых

·         Номинальная стоимость облигации – 1 000 сомов

Список владельцев облигаций, имеющих право на получение процентного дохода, определяется на дату 12 июня 2017 года. Форма выплаты – денежные средства. Выплата процентов будет осуществляться в Головном офисе KICBпо адресу: г.Бишкек, бул.Эркиндик, 21. Справочная информация по тел.: 62-01-01; www.kicb.net

Второй выпуск облигаций  KICB зарегистрирован  Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики 15 сентября 2014 г. (KG0202166912).  Третий выпуск зарегистрирован  28 августа 2015 г. (KG0203166911).  Четвертый выпуск зарегистрирован 16 сентября 2016 г. (KG0204166910).

Лицензии НБКР №046, №046/1, №64-4.